Đồ án môn học “Thiết kế kiến trúc nhà ở bao gồm cả không gian làm việc theo hình thái nhà ống”

Sinh viên năm thứ nhất

Khoa Kiến trúc nội thất

Trường Đại học Mỹ thuật và Thiết kế Geneva (Haute Ecole d’Art et de Design de Genève)

Năm 2009-2010